Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.

Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,Ngày 05 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chi tiết xem tại: http://www.moc.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/29931

Tải về tập tin: 1843.QD-TTg

Số văn bản 1843
Ký hiệu văn bản QĐ-TTg
Ngày ban hành 5/10/2010
Ngày có hiệu lực 5/10/2010
Ngày hết hiệu lực 2100-02-01 00:00:00.0
Người ký Hoàng Trung Hải
Trích yếu Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: 29931.PDF

 

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:
1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại www.moc.gov.vn/site/moc
2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt