Tổ chức lớp huấn luyện định kỳ về an toàn – vệ sinh lao động

 

Trong 3 ngày 08-10/08/2014, Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động. Tham gia lớp huấn luyện có toàn bộ học viên là CBNV Công ty.

Trong những năm qua, công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động luôn được Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư quan tâm, chú trọng. Các đơn vị trực thuộc Công ty đã thực hiện cơ bản tốt và luôn có ý thức tăng cường hơn nữa công tác an toàn- vệ sinh lao động để cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, một biện pháp quan trọng là tổ chức định kỳ các khóa huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động.

Lớp huấn luyện được tổ chức với mục đích nhằm bồi dưỡng cho CBNV những kiến thúc cơ bản về an toàn – vệ sinh lao động, như những vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách về bảo hộ lao động; nguyên lý kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động; nội dung và phương pháp tổ chức công tác bảo hộ lao động ở doanh nghiệp; phương pháp hành động cải thiện điều kiện lao động ở doanh nghiệp; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình về an toàn điện…

Kết thúc khóa học, các học viên đã làm bài kiểm tra các nội dung được huấn luyện;  kết quả 100%  học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng nhận.

Một số hình ảnh tại lớp học:

Giảng viên Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị – Bộ Xây Dựng truyền đạt
các nội dung tại lớp tập huấn

Các học viên Công ty Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư rất nghiêm túc học tập tại lớp bồi dưỡng