Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường 2012

 

Để chuẩn bị cho chương trình Đại hội cổ đông bất thường, Công ty Cổ phần CONINCO trân trọng thông báo nội dung mời họp như sau:

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông  bất thường.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty như sau:
1. Thời gian:  9h00’ ngày 26 tháng 9 năm 2012 (thứ Tư)

2. Địa điểm:  Phòng họp trụ sở Công ty CONINCO Tư vấn và Đầu tư. Tầng 6, tòa nhà Lạc Hồng, ngõ 85 Lê Văn Lương, Thanh Xuân – Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có quyền tham dự là cổ đông có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty cổ phần CONINCO Tư vấn và đầu tư.
4. Cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách đại biểu.
5. Nội dung họp:
+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
+ Thông qua phương án phát triển thương hiệu Công ty;
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
Công ty xin trân trọng kính báo.
Hà Nội, ngày 20  tháng 9 năm 2012
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Đã ký)

Đỗ Quốc Huynh