Thành lập Trung tâm 10 và Trung tâm 12

 

Tiếp tục thực hiện lộ trình Xây dựng Công ty theo mô hình các Trung tâm hoạt động trực thuộc Công ty, Công ty Cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư đã thành lập Trung tâm Tư vấn 10 và Trung tâm Tư vấn 12 hoạt động theo chức năng, ngành nghề của Công ty, nâng tổng số Trung tâm tư vấn của Công ty lên 10 Trung tâm.

Theo đó, Công ty bổ nhiệm ông Lê Hoàng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm 12; bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm 10.