Quyết định thành lập chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng

 

Tháng 07 năm 2014, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 146 QĐ/TV về việc thành lập chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư trên cơ sở tổ chức lại Chi bộ Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư trực thuộc Đảng Uỷ Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng, là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng Uỷ Bộ Xây dựng.

Chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư trực thuộc Đảng Uỷ Bộ Xây dựng hiện nay gồm 10 Đảng viên. Toàn thể Đảng viên trong chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đều kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác. Chi bộ khẳng định sẽ phấn đấu xây dựng để trở thành một tập thể đoàn kết; phối hợp với Đảng ủy Bộ, Văn phòng Đảng ủy, các ban của Đảng ủy Bộ, hướng tới thực hiện xuất sắc công tác xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Quyết định thành lập chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng