Năng lực kiểm định, chứng nhận chất lượng công trình được Bộ Xây Dựng công bố

 

Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư là đơn vị có uy tín về năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, giám định và chứng nhận chất lượng các công trình xây dựng. Vừa qua, Công ty Cổ phần TEXO đã có tên trong danh sách các tổ chức kiểm định, chứng nhận, công bố trên website của Bộ Xây Dựng (số thứ tự 11).

Tham khảo danh sách các tổ chức kiểm định, chứng nhận chất lượng các công trình được Bộ Xây Dựng công bố:  kdcn.xaydung.gov.vn/