Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư năm 2014

 

Vừa qua, ngày 24 tháng 05 năm 2014, Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013, đồng thời trình bày phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014. 

Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, trao đổi góp ý công khai và đã thông qua các nội dung:  Báo cáo tài chính năm 2013 và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội:

Ông Đỗ Quốc Huynh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 và trình bày phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2014.
Bà Lê Phương Ly – Đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong năm 2013
Các cổ đông đóng đọc báo cáo năm 2013 và góp ý kiến vào bản kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh trong năm tiếp theo.
Các cổ đông bỏ phiếu
Bà Đinh Thu Hiền, đại diện ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
Đoàn Chủ tịch thông báo Bế mạc Đại hộ

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông  thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11h cùng ngày.