Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Sáng ngày 30 tháng 05 năm 2015, Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tại trụ sở văn phòng Công ty, tầng 6, tòa nhà Lạc Hồng, ngõ 85 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014, đồng thời trình bày phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, trao đổi góp ý công khai và đã thông qua các nội dung:  Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014; Số liệu SXKD đã được kiểm toán và phân chia quỹ, mức cổ tức 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội:

Đông đảo cổ đông tham dự Đại hội
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Đỗ Quốc Huynh đọc báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và công bố số liệu SXKD, mức chia cổ tức năm 2014.
Ông Nguyễn Xuân Tường, cổ đông Công ty phát biểu
Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, các cổ đông đã cùng bỏ phiếu thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2015.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông  năm 2015 thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11h cùng ngày.